POZVÁNKA NA JIŽ PÁTOU KONFERENCI SNGP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás již nyní srdečně pozvali k účasti na  Konferenci nemocničních gynekologů a porodníků, která se uskuteční ve dnech 26. – 28. 11. 2015.

Konference bude již pátým společným setkáním gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních od fakultních klinik po lůžková oddělení krajských a městských nemocnic. Zajímavá témata ale naleznou i ambulantní gynekologové.

Termín je nově zvolen tak, že konference začíná ve čtvrtek a končí v sobotu.

Po dobrých zkušenostech z minulých ročníků bude odborná část programu tradičně zahrnovat hlavní oblasti oboru, jakými jsou onkogynekologie, urogynekologie, perinatologie, reprodukční a fetální medicína.

Nedílnou součástí programu konference bude společenský večer, který je vždy vítanou příležitostí k navázání neformálních kontaktů. 

Po velmi úspěšných konferencích v Praze, Přerově, Plzni a Ostravě se tentokrát přesuneme do atraktivního prostředí hotelu Holiday Inn v Brně. Věříme, že i tady se nám podaří zorganizovat kvalitní konferenci a navážeme tak na předchozí vysoce hodnocené ročníky. Stejně jako v minulých letech plánujeme obohatit naše setkání o workshopy na různá aktuální témata nemocniční praxe a sestavit program tak, aby byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Zároveň bychom rádi touto cestou vyzvali i mladší kolegy k aktivní účasti na odborném programu, neboť jedním z cílů konference SNGP je i poskytnutí prostoru mladším kolegům k prezentaci své práce.

Těšíme se na setkání s Vámi.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
prezident Konference SNGP 2015

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
předseda SNGP

5. KONFERENCE SNGP – DŮLEŽITÉ INFORMACE A TERMÍNY

Veškeré průběžně aktualizované včetně informace jsou k dispozici na webu www.sngp.cz

Registrace

ü  On-line registrace bude spuštěna v červnu 2015

ü  Výše registračních poplatků zůstává stejná jako v loňském roce

Abstrakta

ü  On-line příjem abstrakt již zahájen na webu SNGP (záložka Konference/Abstrakta)

ü  Termín pro podání abstrakt: 31.8. 2015

ü  Vyrozumění autorů: do 30.9.

VOLBY DO REGIONÁLNÍ RADY

Vážená kolegyně, vážený kolego,

obracím se na vás s informací o výsledku voleb do Regionální rady SNGP, které proběhly v listopadu 2014.  Do voleb se měli možnost zapojit členové SNGP z devíti krajů, ve kterých členskou základnu tvoří minimálně 15 členů. V krajích s nižším počtem členů se volby neuskutečnily – jednalo se o tyto kraje: Karlovarský, Liberecký, Olomoucký, Pardubický a Vysočina.

Pro realizaci voleb byl zvolen nově vyvinutý elektronický systém, který je však kompatibilní pouze s novějšími prohlížeči. Mnoha členům SNGP se hlasovat nepodařilo pro technické obtíže, které pravděpodobně ovlivnili i účast ve volbách, pohybující se okolo 20 %.

Vzhledem k technickým problémům, které volby provázely, výbor SNGP rozhodl o jejich opakování, a to nikoli elektronickou, ale tradiční korespondenční formou. V praxi to bude znamenat, že po předběžném oznámení e-mailem všichni členové SNGP dostanou poštou volební lístek, který po vyplnění odešlou v přiložené odpovědní obálce zpět na adresu sdružení.

Závěrem mi dovolte připomenout základní funkci Regionální rady: cílem je umožnit zastoupení všech regionů České republiky v SNGP. Členem Regionální rady se bude moci stát každý člen v daném kraji.

Doufáme, že opakované volby proběhnou bez komplikací a že i účast bude vyšší.

 

Prof. MUDr. David Cibula, CSc

za výbor SNGP

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ KONFERENCÍ SNGP

KEY NOTE PŘEDNÁŠKA MUDr. F. ZÁBRANSKĚHO, GP KNTB ZLÍN

FAKTA A MÝTY V NAŠEM OBORU

Když jsem přemýšlel, jak budu koncipovat přednášku o faktech a mýtech, měl jsem zato, že poukážu na zjevné nepravdy, překonané koncepce a stereotypy  které se dávno přežily, jakož i zdůrazním některá  obecná doporučení podložená vědeckými fakty. Celá problematika je ale natolik složitá, že můj předpoklad nesplním a vydám se cestou různých pohledů na zvolené téma.

Známý rakouský filosof Ludwig Wittgenstein definuje lakonicky fakt jako to, čemu tak jest. Mohla by to být i skutečnost, ověřený jev - vědecký fakt bychom mohli hodnotit ako pozorování, které bylo opakovaně ověřeno a je akceptováno jako pravdivé, i když tato pravda není nikdy konečná. Mýtus je původně mytologický antický pojem, legenda, nyní pod vlivem anglického jazyka všeobecně rozšířená nepravda, vymyšlené tvrzení bez dostatečných důkazů. Mýtus může být banální záležitostí, ale i potenciálním nebezpečím. Svoji specifitu nacházíme i pod pojmem rituál, který je někde na pomezí mezi oběma uvedenými.

Mýty nás provázejí celým životem, individuálním i společenským a obnášejí všechny sféry naší činosti, nejenom medicínské. Pokud si klademe otázku, zda máme možnost odlišit vědecký fakt od mýtu, můžeme směle konstatovat, že z pohledu moderní medicíny ano, z pohledu tzv. postmoderní doby, kterou jsme nyní všichni obklopeni, je to již obtížné. Moderní medicína je založena na klinické epidemiologii, evidence based medicine (EBM), na úrovni důkazů,  stupních doporučení a doporučených postupech. Mezi filozofií a klinickou epidemiologií se vyostřuje názorový střet. Co říká sir Karl Popper, rovněž rakouský filozof, žijící od roku 1945 ve Velké Británii a který byl považován na největšího myslitele 20. století – „ Medicínská praxe se řídí vědou, ale ani ve vědě nenajdeme nikdy dostatečný důvod, že jsme dospěli k pravdě. Vědu je zapotřebí interpretovat jako systém hypotéz, namísto souboru poznatků, důkazů a faktů. A o žádné hypotéze nemůže nikdo vědět, je-li pravdivá či nikoliv“.

Tato konstatování nám nepochybně zkomplikovalo náhledy na současnou medicínu. Přesto lze vytušit, že od počátků vědecké medicíny se naše paradigma (vzorec vztahů, vzorec myšlení) transformovalo z intuice lékařů obšťastněných originalitou a pokrokem, přes všeobecně uznávané názory autorit (např. Billroth)  k nynější EBM. Mezi intuitivní velikány, ale solitéra bychom zařadli např.  Bozziniho, autora prvního endoskopu z roku 1806. Billroth byl již obklopen desítkami svých žáků a podporovatelů, jeho názory byly nepsanými zákony.

Erich Mühe, který provedl v roce 1985 první laparoskopickou cholecystektomii a jehož osudovou posedlostí byla originalita a pokrok  zaplatil za ni vyřazením z chirurgické obce a pomluvami. Zato Kurt Semm, jeden ze zakladatelů laparoskopie vůbec, byl z dnešního pohledu velmi silnou osobou praktikující již prvky EBM, proto byl jeho přínos v našem oboru kontinuální až k vrcholu.

Abychom se přiblížili k meritu. Na technické provedení císařského řezu můžeme nahlížet  jak z pohledu mýtů (technologický postup v jednotlivých historických fázích) - Chow jich vypočítal 45, tak i z hlediska racionality minimalizace, jak to doporučuje Stark svojí Misgav-Ladach technikou. Byla peritonealizace operačního pole pouhým mýtem, anebo se jednalo o pokus lokalizovat zdroj možné infekce. Peritonealizace ztratila    po objevu antibiotik svůj původní smysl, ale zůstala  zakořeněna v operačních školách několika generací operatérů.  Co sutura myometria při císařském řezu? Jedna vrstva, dvě, všechny, hrály roli opět problematika infekce, pevnost jizvy nebo chirurgický minimalizmus? Co je mýtus a co je fakt? Současná tendence k chirurgickému minimalizmu vychází z názorů známých autorit a osobních zkušeností (jako kdysi u Billrotha), ale i z ekonomických, historických a společenských pohnutek. Co odhalí budoucí studie?

Nepochybným mýtem bylo ale používání pesaru v graviditě, jako prevence předčasného porodu, na kterém se naše pracoviště nadšeně a nezáludně před několika desetiletími podílelo. Po dalších dvou desetiletích od ukončení ale zjistíte, že se pesary opět při této indikaci zavádějí – změna uterocervikálního úhlu, uchování cervikální zátky, renesance názorů na Fergusonovův reflex. Mohl by být mýtus potlačen fakty, aby opět přešel v další?

Možných mýtů i v našem oboru jsou desítky, ne-li stovky. Co mýtus velkého plodu, rutinní episiotomie, rtg pelvimetrie, mýtus specifických laparoskopických rizik, mýtus přístupových cest k hysterektomii (ani po sto letech neexistuje všeobecně přijatý  algoritmus). Mohli bychom je rozšířit na další obory – suspektní apendicitis a opoidní analgetika, příprava střeva před operací, otázky pooperační stravy a mnoho dalších. Moshe Schein i u nás známý svojí vynikající učebnicí „Urgentní břišní chirurgie“ jich uvedl pro zaokrouhlení 100.

Další evropský velikán, antropolog a filozof Alred Sauvy z Francie byl toho názoru, že sociální předpojatosti a ekonomická dogmata jsou překážkou racionálního vývoje společnosti. „Jsme odsouzeni k nikdy nekončícímu pokroku“. Jeho slova lze parafrázovat- jsme odsouzeni k nekončící nejistotě.

V takové smršti názorů nám nezbývá, než se držet několika pevných postulátů. Uchovávat kontinuitu s našimi předchůdci. Vyvarovat se orwelizmu, jinak si nikdo z nás nebude ničím jist. Musíme být velmi obezřetní před současnou „postmoderní dobou“,  která vše relativizuje, podezřívá vědu z neobjektivnosti a neuznává klasická fakta. Musíme ale připustit, že nejistota je součástí naší činnosti. Z pohledu postmodernizmu jsou dopady na náš obor dobře patrné – přístup k manželství,  porodu, aféry, rigidita práva a mnoho dalších aspektů.

Snad se musíme smířit i s určitým podílem rituálů. Ani mýty nelze naší praxe zcela odstranit. Nelze je pouze demytizovat fakty, jsou rezistentní a  vědecký fakt nemusí být definitivní.  Rituál není souborem faktů nebo mýtů, nýbrž  „vědecko-mytologickou“ konstrukcí. 

KONTAKT

Předseda výboru
prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Sekretariát sdružení
Sekretariát sdružení po administrativní stránce zajišťuje společnost GUARANT International.

Korespondenční adresa sdružení
Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o. s.
Na Pankráci 17
140 21  Praha 4

kontaktní osoba: Simona Malinská
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 725 778 126
fax: +420 284 001 448
web: www.sngp.cz

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies