KONFERENCE SNGP 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) bych vás rád pozval k účasti na letošní konferenci, která se bude konat v Plzni v Angelo Hotelu Pilsen ve dnech 22. – 24. 11. 2013. Hlavním tématem konference je Co nového v gynekologii a v porodnictví.

Konference bude již třetím společným setkáním gynekologů a porodníků pracujících v lůžkových zařízeních. Měli by se zde setkat odborníci se zaměřením na rozdílné části našeho oboru – perinatologii, onkogynekologii, reprodukční medicínu, urogynekologii, minimálně invazivní chirurgii a ultrazvuk a fetální medicínu – stejně jako lékaři z různých typů zařízení, od fakultních klinik po krajská a městská lůžková oddělení.

V pátek dopoledne jsou připraveny čtyři workshopy, odpoledne bude probíhat hlavní program koference v angelo Hotelu Pilsen. Společenský večer se bude konat v prostorách Plzeňského Prazdroje. V sobotu celý den a v neděli dopoledne pak bude odborný program konference pokračovat.

Registrovat se na konferenci můžete na stránkách www.konference-sngp.cz/registrace/.

Těším se na setkání v Plzni.

doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. prezident konference SNGP 2013


 

POZVÁNKA

na Valnou hromadu Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o. s.

Organizační výbor tímto zve členy SNGP o.s. k účasti na Valné hromadě,
která se bude konat v sobotu 23. 11. od 17.00
v rámci konference SNGP v hotelu Angelo, Plzeň.ZAMYŠLENÍ SE NAD VOLBAMI DO VÝBORU ČGPS V ROCE 2013

V roce 2010 během kongresu ČGPS v Karlových Varech byla založena Sekce gynekologů a porodníků u lůžka, iniciovala vznik Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP), které bylo založeno v roce následujícím. Hlavní motivací bylo vytvořit přirozenou protiváhu dobře organizovaným ambulantním gynekologům, kteří již mnoho let disponovali jak vlastní sekcí, tak Sdružením soukromých gynekologů (SSG). Byli jsme si však vědomi, že klíčovým orgánem zůstává Výbor hlavní odborné společnosti (ČGPS), který by měl být jediným oficiálním partnerem pro všechna významná jednání (Ministerstvo zdravotnictví, plátci pojištění).

Složení výboru ČGPS bylo poslední 3 volební období (12 let!) úspěšně a jednoznačně určováno kandidátkou připravovanou ambulantními kolegy. Mimo tuto kandidátku se do výboru ČGPS prosazovala náhodně pouze jedno či dvě jména.

Snahou SNGP tak bylo aktivizovat a pokud možno sjednotit alespoň část nemocničních gynekologů a prosadit své kandidáty do nového výboru ČGPS. Uspořádali jsme dvě úspěšné konference, snažili jsme se oslovovat všechna lůžková zařízení, před volbami sestavili vlastní kandidátku SNGP, a po bohaté diskusi se uvnitř výboru SNGP shodli na kandidátovi pro předsedu ČGPS, doc. Procházkovi z Olomouce. Kandidátka SNGP byla rozeslána všem členům SNGP a na všechna lůžková zařízení. Jaký byl výsledek? Do nového výboru byla zvolena kompletní kandidátka SSG a ani jedno jméno z kandidátů, kteří byli pouze na kandidátce SNGP.

Dovolte mi, abych se zamyslel nad možnými důvody takového fatálního neúspěchu. Hlavní příčinou rozhodně není větší počet ambulantních gynekologů. Odhaduje se, i když přesná čísla nejsou známa, že v lůžkových zařízeních pracuje asi 800–1000 gynekologů a porodníků. Na zvolení do výboru by však bývalo stačilo 450 hlasů! A většina kandidátů z lůžkových zařízení získala méně než 200 hlasů. Tak malý počet hlasů svědčí o nejednotě a nezájmu kolegů z lůžkových zařízení. Ještě před volbami vznikla minimálně jedna další kandidátka na Moravě. Řada kolegů pravděpodobně podléhá pocitu, že pro státního zaměstnance není odborná společnost významná a neuvědomuje si, jak závažná rozhodnutí, ovlivňující budoucnost našeho oboru, výbor společnosti přijímá. Velká skupina nemocničních lékařů ani není členy ČGPS.

Nezbývá nám tedy, než přijmout skutečnost, že o složení výboru, tedy o osudu našeho oboru, rozhodují kolegové ze SSG, popřát novému výboru, zvolenému do roku 2017, hodně štěstí do jejich práce a doufat, že se několika zástupcům lůžkových zařízení podaří ohlídat a uhájit klíčová rozhodnutí.

V Praze dne 15. 9. 2013

prof. MUDr. David Cibula, CSc. předseda SNGP


 

KULTIVACE SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Již v minulosti jsme vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví (MZ) České republiky spustilo ve druhé polovině roku 2011 projekt tzv. kultivaci seznamu zdravotních výkonů. Registrační listy jednotlivých výkonů je třeba upravit tak, aby odpovídaly skutečně prováděným postupům v jednotlivých oborech. Cílem ministerstva bylo také revidovat používané přístroje, léky a materiály, aby se zohlednila jejich reálná cena (téměř u všech přístrojů je v současnosti cena nižší, než v době sestavování registračních listů). Z ušetřených prostředků chtělo pak Ministerstvo hradit nové výkony, které dříve v seznamu nebyly.

Gynekologové a porodníci byli první společností, která zpracovala a odevzdala všech svých 153 výkonů v požadovaném termínu na konci srpna 2012, později se přidávaly další odborné společnosti. Odevzdané registrační listy byly následně postoupeny do vnitřního připomínkového řízení pracovníků MZ. Ke konci května 2013 tak bylo kultivováno a určeno ke zveřejnění ve Sbírce zákonů 79% výkonů všech odborností.

Nejvíce nesrovnalosti nachází Ministerstvo v nově definovaných výkonech chirurgických oborů. Revidující lékaři rozporují především doby trvání jednotlivých výkonů. Obtížně řešitelným problémem se staly také použité přístroje. Neexistují totiž jednoznačná kritéria, která by definovala, jaký typ přístroje je „dostačující“ pro provádění konkrétního výkonu. Jednotlivé odbornosti tak ve srovnatelných situacích používají přístroje, jejichž ceny kolísají v rozmezí 50–200%. Podobné výhrady se týkají také používaných materiálů. V následujících měsících bude tedy Ministerstvo znova oslovovat odborné společnosti, aby mohly být uvedené nedostatky odstraněny. Za naši společnost jsme se těchto jednání zúčastnili společně s nově zvoleným předsedou ČGPS, panem docentem Feyereislem.

Již v současné době je jasné, že není reálná možnost dokončit kultivaci tak, aby se mohly nové výkony stát součástí úhradové vyhlášky pro rok 2014. Ministerstvo proto stanovilo nový termín pro dokončení kultivace na 31. 3. 2014, kdy by kompletní sada zrevidovaných a schválených výkonů měla být postoupena ke zpracování ve Sbírce zákonů pro rok 2015.

MUDr. Dušan Kolařík


 

PŘEHODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2 mg a EE 35 µg:

V minulých měsících došlo ze strany Evropské lékové agentury EMA prostřednictvím farmakovigilančního výboru PRAC k přehodnocení léčivých přípravků s obsahem cyproteron acetátu 2 mg a ethinylestradiolu 35 mikrogramů. Farmakovigilanční výbor PRAC ukončil na svém květnovém jednání přehodnocení těchto přípravků a vydal informace o výsledku revize známého rizika trombembolických příhod a přínosech těchto přípravků. Závěry a doporučení výboru PRAC naleznete zde (pdf).


 

VÝZVA PRO PARTNERY

Jménem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) nabízíme zástupcům producentů léčiv a lékařské techniky dlouhodobé partnerství, které je zaměřeno na přímou podporu činností SNGP.

Partnerství Vaší společnosti se Sdružením nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) je založeno na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti gynekologie a porodnictví a Vaší společnosti tak, aby byla zajištěna kontinuita spolupráce v dlouhodobém horizontu. Možnost oslovit cílovou skupinu odborníků na straně jedné a upevnění vztahu mezi producenty léčiv a lékařské techniky na straně druhé je základem pro vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými firmami vedoucí k zlepšení péče o naše pacienty.

Velmi si ceníme Vašeho zájmu a věříme, že možnost dlouhodobé spolupráce bude znamenat přínos pro obě strany.


 

KONTAKT

Předseda výboru

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Sekretariát sdružení

Sekretariát sdružení po administrativní stránce zajišťuje společnost GUARANT International.

Korespondenční adresa sdružení

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o. s.
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

kontaktní osoba: Daniela Kamarádová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 734 605 015
fax: +420 284 001 448
web: www.sngp.cz

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies