Konference SNGP 2016

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v červnu 2017

Management předčasného porodu v šedé zóně Z. Hájek
Spolupráce center reprodukční medicíny a perinatologických center Z. Adamík, V. Rumpík
Diferenciální diagnostika pánevních tumorů D. Fisherová

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v květnu 2017

Novinky ve FIGO stagingu ZN ovarií, peritonea a tuby V. Weinberger
Současné postavení laparoskopické sakrokolpopexe v řešení dysfunkcí pánevního dna V. Kališ
Komplikace hluboké infiltrující endometriózy postihující močový systém M. Fanta

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v dubnu 2017

Co můžeme udělat pro ženy s anamnézou vybraných závažných patologií těhotenství? M. Koucký
Aktuální vlivy a trendy v urogynekologii a rekonstrukční chirurgii K. Švabík
Úskalí a rizika reprodukční chirurgie E. Kučera

Vyzvané přednášky – NOVÉ – zveřejněny v březnu 2017

Nový pohled na kancerogenezi ovariálního karcinomu J.Presl
Dopplerovský ultrazvuk v III. trimestri: odporúčania pre klinickú prax E.Dosedla
Hydrops plodu I.Musilová

Onkogynekologie
Biopsie pod ultrazvukovou kontrolou a její role v managementu primárně inoperabilního karcinomu vaječníku P. Vlasák
Cirkulující nádorové buňky v diagnostice a terapii ovariálního karcinomu I. Kiss
Lze využít testování chemorezistence/chemosensitivity in vitro k zefektivnění léčby karcinomu ovaria? I. Sedláková
Rekonstrukce pánevního dna po exenteračních výkonech pomocí modifikovaného laloku musculus rectus abdominis D. Cibula
HPV vakcinace u žen s lézemi genitálního traktu – kontroverze T. Pichlík
Využití metody OSNA u mapování sentinelových uzlin pacientek s karcinomem endometria J. Kosťun
Biologická léčba v gynekologii - současný stav a vlastní zkušenosti J. Špaček
Prenatální diagnostika
Současné postavení ultrazvukových markerů nejčastějších trizomií ve II.trimestru D. Matura
Placental vascular architecture of monochorionic twins in different clinical courses L. Hašlík
Srovnání výskytu SGA a sFGR v kohortách monochoriálních a bichoriálních dvojčat v v ÚPMD K. Běhávková
Monochoriální vícečetná těhotenství komplikovaná selektivní růstovou restrikcí plodů. Aktivní a expektační přístup. R. Pock
Monochoriální gravidity komplikované vrozenou vývojovou vadou jednoho z plodů: možnosti nitroděložní chirurgie a výsledky péče J. Vojtěch
Kortikoterapie jako metoda volby v terapii bronchopulmonální sekvestrace u monochoriální biamniální gravidity komplikované plicní lézí jednoho z plodů a hydropsem – kazuistika P. Hanulíková
Výsledky a spektrum výkonů Centra fetální medicíny ÚPMD L. Hašlík
Perinatologie
Význam deficitu komplementového systému v těhotenství H. Vráblíková
Gastroschíza plodu – důvod k přerušení gravidity? V. Ťápalová
Management těhotenství s diagnózou SGA ve FN Ostrava v letech 2014 až 2015 E. Doležálková
Perinatologické výsledky u těhotenství komplikovaných diabetem 1.typu I. Špálová
Cytologicko-energetický princip vyšetřování plodové vody po předčasném předtermínovém odtoku – dosavadní zkušenosti a perspektivy M. Švecová
Evidence based medicíne prístup k aktívnej podpore prirodzeného pôrodu J. Záhumenský
Mechanická preindukce porodu syntetickým osmotickým dilatátorem Dilapan-S: mezinárodní observační elektronický registr L. Hruban
Vedenie pôrodu u pacientiek s purulentnou pelveoperitonitídou v tehotnosti J. Záhumenský
Zvyšuje zavedenie permanentného katétra pri cisárskom reze riziko vzniku bakteriúrie? M. Bratičák
Výskyt vybraných komplikací u rodiček nad 40 let K. Macková
Nonhodgkinský lymfom ovarií s velmi nepříznivou prognosou. Náhodný nález při císařském řezu M. Kopáčková
Reprodukční medicína
Etické a psychosociální aspekty připravovaných změn zákonů regulujících asistovanou reprodukci H. Konečná
Postižení lokoregionálního lymfatického aparátu u hluboké infiltrující endometriózy (DIE) R. Chvátal
Naše zkušenosti s diagnozou AV malformace, 4 case reporty J. Hanáček
Úspěšně donošená gravidita po laparoskopické cerclage v 10. týdnu gravidity J. Drahoňovský
Incidence císařského řezu a úspěšnost vaginálně vedeného porodu u těhotných po myomektomii. L. Mekiňová
Srovnání souborů uměle ukončených těhotenství instrumentální a farmakologickou metodou B. Sehnal
Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies